“ اخذ گواهی کیفیت ISO 2004 ”

Nicole Christine
Designer
34
تعداد خانوار روستا
6
چشمه های فعال تأمین کننده آب
3
تعداد اعضاء شورا
6
پروژه های عمرانی در حال انجام