“ اخذ گواهی ISO 2009 ”

Lenore Darnall
Architechure
34
تعداد خانوار روستا
6
چشمه های فعال تأمین کننده آب
3
تعداد اعضاء شورا
6
پروژه های عمرانی در حال انجام